Version is valid for May 26, 2021
Program
More than 80 russian and foreign scientists participate in the work of the Program Committee of the Forum
Chairman
of the Forum Scientific Committee
MD, PhD,
professor Mikhail Y. Kirov
Commitee
MD, PhD
Vsevolod V. Kuzkov
Secretary
of the Program Committee
Mikhail Y. Kirov
Chairman of the Forum Scientific Committee
MD, PhD, professor
Konstantin M. Lebedinskii
Vice Chairman
Igor V. Molchanov
Vice Chairman
Vsevolod V. Kuzkov
Scientific Secretary
Andres Janusz
Elie Azoulay
Alexandr Dzyadzko
Daniela Filipescu
Boris Gabovich
Alexander Ioscovich
(Poland)
(France)
(Belarus)
(Romania)
(Estonia)
(Israel)
Yuri Kobeliatsky
Aidos Konkaev
Vladimir Kuklin
Jannicke Mellin-Olsen
Ludmila Nazirova
Kestutis Rimaitis
(Ukraine)
(Kazakhstan)
(Norway)
(Norway)
(Uzbekistan)
(Lithuania)
Bernd Saugel
Oleg Tarabrin
Andrey Varvinsky
Kai Zacharowski
Vladimir Zelman
Agzam Zhumadilov
(Germany)
(Ukraine)
(UK)
(Germany)
(USA)
(Kazakhstan)
Avdeev S.N.
Akselrod B.A.
Aleksandrovich Y.S.
Andreenko A.A.
Astakhov A.A.
Afonchikov V.S.
Bautin A.E.
Bayalieva A.G.
Belkin A.A.
Bratischev I.V.
Bulanov A.U.
Vlasenko A.V.
Voenov O.V.
Volchkov V.A.
Govorova N.V.
Gorbachev V.I.
Gorobets E.S.
Grigoriev E.V.
Gritsan A.I.
Yeremenko A.A.
Ershov V.I.
Efremov S.M.
Zabolotsky D.V.
Zabolotskikh I.B.
Zamyatin M.N.
Zilber A.P.
Kozlov I.A.
Kondratiev A.N.
Koryachkin V.A.
Kokhno V.N.
Kuzovlev A.N.
Kulabukhov V.V.
Kulikov A.V.
Lazarev V.V.
Lakhin R.E.
Levit A.L.
Levshankov A.I.
Lekmanov A.U.
Likhvantsev V.V.
Lomivorotov V.V.
Lubnin A.Y.
Mazurok V.A.
Mironov P.I.
Moroz V.V.
Myasnikova V.V.
Neimark M.I.
Ovezov A.M.
Ovechkin A.M.
Pasechkin I.N.
Petrikov S.S.
Piradov M.A.
Potievskaya V.I.
Protsenko D.N.
Savvina I.A.
Savin I.A.
Sviridov S.V.
Sitkin S.I.
Stepanenko S.M.
Subbotin V.V.
Sumin S.A.
Khoronenko V.E.
Khoroshilov I.E.
Tsarenko S.V.
Tsipin L.E.
Timofeev I.V.
Yaroshetsky A.I.
Shen N.P.
Shifman E.M.
Schegolev A.V.
Yavorovsky A.G.
Yaroshetsky A.I.
Shapovalov K.G.